Linda Kristiansen
ganske radikal
Afbureaukratisering af kommunerne

I dag var jeg ovre på Borgen og overvære det åbne samråd med Karen Jespersen vedr. afbureaukratisering af kommunerne. Det var et spændende samråd kaldt ind af kommunalpolitisk udvalg. Desværre var der ikke radikale repræsentation. Det var ellers lige guf for vores tillidsreform. Og det lykkedes da også socialdemokratiet at lancere deres 29 frihedsrettigheder.

Jeg har forsøgt at skrive et referat af mødet, som jeg sætter ind nedenfor. Under sådan et møde bliver der ofte sagt en del mellem linjerne og det synes jeg også der blev gjort her – det fremgår bare ikke så tydeligt af mit referat. Så derfor jeg blot lige supplerer med at sige, at det ikke just virker på mig som om Karen Jespersen i bund og grund mener der er for meget bureaukrati. Hvis vi fjerner nogen af de ”overflødige” regler der er blevet foreslået (forøvrigt ret spændende læsning – kan anbefales – og bør nok egentlig lige skimmes til 2015-planen), så kan det have konsekvenser for retssikkerheden og dokumentationen, som skal sikre kvaliteten (er der noget der bider sig selv i halen her?)!

 

Jeg ved vi har travlt med 2015-planen og andre ting, men jeg håber ikke, at vi har lagt vores tillidsreform på is.

 

 

 

Referat fra åbent samråd med Karen Jespersen vedr. afbureaukratisering af kommunerne.

 

Samrådsspørgsmålet var stillet af socialdemokraten Rasmus Prehn (RP) og lød:

 

Ministeren bedes redegøre for resultaterne af ministerens initiativer med henblik på afbureaukratisering, herunder resultaterne af de omtalte konferencer om afbureaukratisering og hvilke konkrete initiativer der f.eks. kan hjælpe de sociale klienter, der er ved at drukne i papirer.

 

Der er her til morgen udsendt 3 rapporter med forenklingsforslag (områder: udsatte børn, handicap og ældre) – se her: http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20072/almdel/KOU/bilag/66/index.htm

 

Det blev kritiseret at udvalget (og vi andre) først har fået dem her til morgen.

 

 

Karen Jespersen (KJ) startede med at give sit svar

De tre rapporter er lavet på baggrund af 7 kommuner, der er blevet spurgt hvor de oplever regler, der kan undværes uden forringelser eller konsekvenser. Forslagene har været særdeles forskellige både internt og på tværs af områderne. Rapporterne har været brugt i forhold til konferencer inden for hvert område.
Det er vigtigt at vi bevarer retssikkerheden. Og at vi fortsat får indsamlet dokumentation, så vi kan sætte ind med den rette indsats. Nogle af forslagene kræver lovændringer, nogle kan nemt ordnes og en del er kommunernes egne regler.

 

Vedr. Børneområdet: §50-undersøgelsen bliver debatteret meget. Folketinget vurderer at mange sager handler om retssikkerhed, hvor kommunerne vurderer at det er bureaukrati. Men overordnet set så bør der på børneområdet ske en samlet indsats.

 

Vedr. ældreområdet: Konferencen viste at det især handlede om frit-valgs-ordninger og rapporten viste at bureaukratiproblemet var vedr. dokumentationskravet

 

Vedr. handicapområdet: Nogen ting er lette at gå til f.eks. det at søge støtte til handicapbil er for indviklet og kan forenkles. Merudgiftsydelsen – her er alle enige om at beregningen er krævende og at det er et område der bør kigges efter i sømmene. Men hvis vi forenkler og laver en ensartet ydelse, så plejer det normalt at ligge på det højeste niveau. Og dermed kommer det til at koste mere – det skal vi også huske at se på i forenklingen.

 

Der vil komme et samlet bud hvor hver enkelt forslag bliver gennemgået:

-          hvad vil kræve lovændring

-          hvad er kommunens eget bureaukrati

-          osv.

 

Det er vigtigt at tænke på hvordan vi får kommunerne til at fungere mere effektivt.

 

Det handler ikke bare om færre regler, men om bedre regler!

 

Spørgsmål fra RP

I beskæftigelsesministeriet prøvede man noget tilsvarende, der var en plan med 169 forslag til forbedring, men intet eller yderst lidt er implementeret. Hvad vil Velfærdsministeren gøre for ikke at følge i beskæftigelsesministerens spor?

 

Spørgsmål fra Flemming Bonne (FB) fra SF

Børneeksemplerne er for nemme (Århussagen)! Det handler ikke kun om regler, men også om penge.

 

Spørgsmål fra Karl Bornhøft (KB) fra SF

Hører vi brugerne i denne sag?

Kan vi ikke nedprioritere kontrol og opprioritere hjælpedelen?

 

Svar fra KJ

Hvordan får vi brugt pengene mest hensigtsmæssigt?

Alle partier ønsker kontrol – bare tag sagen om den omvendte ble – alle skreg på kontrol.

Vi skal måle på resultat og ikke blande os i processen.

 

Vedr. brugerinddragelse: Der lægges op til flere brugertilfredshedsundersøgelser.

f.eks. har DH og Muskelsvindsfonden været meget med i sagerne vedr. handicapbiler.

På børneområdet er det lidt sværere.

 

Vedr. beskæftigelsesministeriet: Jeg regner med at udvalget følger med og at vi måske også kan mødes under andre former. Vi er på vej. Udvalget her er den bedste garant for fremdrift.

 

Vedr. frit valg: Frit valg er et grundvilkår. Jeg synes det har store kvaliteter at kunne vælge selv og det er med til at synliggøre prisen. Man kan spørge om det frie valg er for dyrt købt – det mener jeg ikke.

Vi skal sikre nogle klare regler der gælder på tværs af det kommunale selvstyre – internt i kommunerne kan der så være noget spillerum. F.eks. skal der være samme ret til førtidspension uanset hvor du bor. Det skal være tydeligt hvad man har ret til, men vi skal også huske at man ikke har ret til alt mellem himmel og jord.

 

Spørgsmål fra RP

Med hensyn til udvalgets rolle, så skal vi nok holde ministeren til ilden.

Kan ministeren komme med konkrete eksempler på nye kontrolkrav?

 

Spørgsmål fra FB

Måske skal vi begynde at finde den rigtige prioriteringsløsning. Skal vi operere med retskrav vedr. hjemmehjælp o. lign.?

 

Spørgsmål fra KB

Vi skal have en accept af at vi også må debattere sociale kriterier, ikke kun retskrav. Større frihed til dem der reelt arbejde derude.

 

Svar fra KJ

Eksempel på konkret kontrolkrav: Skal folketinget bestemme hvor mange sager sagsbehandlerne må have. Det er fordi vi ikke har tillid til at de selv kan styre det.

 

Jeg har sagt at jeg kommer med et forslag til efteråret – regeringen samlede forslag skal ligge i 2009.

 

Det er rart at man ikke er overladt til at skøn. Vi har klarer regler. Borgeren skal vide at det man har stillet i udsigt det får de – også selvom det måske samlet set er mindre de får.

 

Spørgsmål fra RP

Vi (S) vil gerne mere frihed for kommunerne. S har fremsat et konkret forslag 29 frihedsrettigheder – er det noget du kan støtte?

 

Svar fra KJ

Jeg har vist ikke læst dem.

 

Kommentar fra FB

De nævnte konkrete eksempler var ikke et udtryk for kontrol, men for arbejdsforhold.

  

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


9 − = 3