Linda Kristiansen
ganske radikal
Bliver handicappede misbrugt i kommunernes jagt på besparelser?

Dreng med tekst malet på malet "Jeg er fanget i egne ritualer og regler..."Kommunerne skal spare – de skal spare meget. Og så er det jo nemt at spare på handicappede, da de sjældent råber højest.

Men hvilke konsekvenser har disse besparelser? I øjeblikket kommer den ene historie efter den anden om kommuner der hjemtager handicappede børn. F.eks. har Bornholm besluttet at hente flere børn og unge hjem, der først var blevet anbragt ude. De mener ikke det er skadeligt at flytte disse børn, som måske har mere brug for at føle tryghed frem for at føle sig som en økonomisk belastning for kommunen og derfor opleve at være kastebold.

Slagelse kommune vil spare 7,9 millioner på børneområdet. De vil bl.a. spare 15 anbringelsespladser om året og skære i hvor mange aflastningsdage der tilbydes familier med handicappede børn. Nu arbejder jeg selv et sted med aflastningspladser og jeg er ikke et sekund i tvivl om at aflastningspladserne er med til at redde mange familier og hjælpe mange børn.

Ud over at jeg tror disse besparelser er som at tisse i bukserne (det luner nu, men hævner sig senere), så har det enorme menneskelige omkostninger. I anbringelsessager må man aldrig vægte økonomi over barnets tarv. Men alligevel ser vi gang på gang sjove formuleringer for at undskylde besparelserne. Jeg kan ikke tro at kommunerne i første omgang valgte at anbringe disse børn i et tilbud i en anden kommune, uden anden grund end at der var penge nok. Kommunerne har aldrig haft penge nok og har altid været nødt til at vurdere økonomi kontra service.

Hvordan dælen sikre vi at børn og handicappede ikke bliver misbrugt i kommunernes jagt på besparelser?

Artikel 16

Frihed for udnyttelse, vold og misbrug

  1. Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale, uddannelsesmæssige og andre foranstaltninger til at beskytte personer med handicap mod enhver form for udnyttelse, vold og misbrug, herunder som følge af køn, både i og uden for hjemmet.
  2. Deltagerstaterne skal ligeledes træffe alle passende foranstaltninger til at forebygge enhver form for udnyttelse, vold og misbrug ved bl.a. at sikre passende former for køns- og alderssvarende bistand og støtte til personer med handicap og deres familie og omsorgspersoner, herunder ved tilvejebringelse af information og uddannelse om, hvordan udnyttelse, vold og misbrug kan undgås, opdages og indberettes.
  3. Deltagerstaterne skal sikre, at beskyttelsesforanstaltninger er alders-, køns- og handicapsvarende.Med henblik på at forebygge forekomsten af enhver form for udnyttelse, vold og misbrug skal deltagerstaterne sikre, at uafhængige myndigheder effektivt fører tilsyn med alle tilbud og ordninger, der er beregnet til personer med handicap.
  4. Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse, rehabilitering og resocialisering af personer med handicap, der bliver ofre for enhver form for udnyttelse, vold eller misbrug, herunder ved tilvejebringelse af beskyttelsesforanstaltninger. En sådan helbredelse og resocialisering skal finde sted i omgivelser, der fremmer den enkeltes helbred, velfærd, selvrespekt, værdighed og selvbestemmelse og tager hensyn til køns- og aldersbestemte behov.
  5. Deltagerstaterne skal gennemføre effektiv lovgivning og effektive politikker, herunder lovgivning og politikker med fokus på kvinder og børn, for at sikre, at udnyttelse, vold og misbrug rettet mod personer med handicap opdages, efterforskes og, hvor det er hensigtsmæssigt, underkastes retsforfølgning.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


+ 7 = 12