Linda Kristiansen
ganske radikal
FN’s handicapkonvention ratificeret i EU

Viviane RedingDen 22. januar trådte FN’s handicapkonvention formelt i kraft for EU. EU har afsluttet ratificeringen og alle 27 medlemslande har underskrevet konventionen og 16 lande (heriblandt Danmark) har også ratificeret den.

I den anledning har Viviane Reding, EU-kommissionens næstformand, lovet at senest i 2012 vil hun præsentere et lovforslag om en europæisk tilgængelighedslov. Som grundlag til lovforslaget skal der nu påbegyndes en undersøgelse om hvilke barriere handicappede møder.

Jeg er meget spændt på arbejdet og vil selvfølgelig løbende informere her på siden.

I kan læse hele nyheden om den lovede tilgængelighedslov her (engelsk).

Artikel 38

Komiteens forhold til andre organer

Med henblik på at fremme en effektiv gennemførelse af konventionen og det internationale samarbejde på det område, der er omfattet af konventionen:

  1. skal særorganisationerne og andre af De Forenede Nationers organer have adgang til at være repræsenteret under gen­nemgangen af gennemførelsesforanstaltningerne vedrørende de bestemmelser i denne konvention, som falder inden for rammerne af deres mandat. Komiteen kan opfordre særorganisationerne og andre kompetente organer, som den finder egnede, til at yde sagkyndig rådgivning om kon­ventionens gennemførelse på områder, der falder inden for rammerne af deres respektive mandater. Komiteen kan opfordre særorganisationerne og andre organer af De Forenede Nationer til at aflægge beretning om konventionens gennemførelse på områder inden for rammerne af deres virksomhed.
  2. skal komiteen som led i udøvelsen af sit mandat rådføre sig, som det måtte være hensigtsmæssigt, med andre relevante organer, der er oprettet i henhold til internationale menneskerettighedskonventioner, med henblik på at sikre ensartethed i de respektive retningslinjer for beretninger, forslag og generelle anbefalinger samt undgå gentagelser og overlap under udøvelsen af deres funktioner.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


+ 9 = 16