Linda Kristiansen
ganske radikal
Handicappede har ret til et familieliv – præcis som alle andre

En families hænderJeg elsker de forskelligheder der findes hos mennesker – det skaber liv, eftertænksomhed, undren, inspiration. Forskellighed er en styrke i et samfund.

I dag handler artiklen fra FN’s handicapkonvention om retten til at stifte familie – også som handicappet. En ret som desværre ikke kan tages for givet. Barnets tarv er selvfølgelig af afgørende betydning, men ind imellem dukker der desværre en historie op om handicappede som i stedet for hjælp, får tvangsfjernet deres børn. Jeg håber der med tiden vil blive mere plads til forskelligheder – også i familielivet.

(Og også i USA’s militær, hvor homoseksuelle desværre skal blive i skabet – trist. Dog positivt at der var et flertal og at Det Hvide Hus forsøger igen.)

Artikel 23

Respekt for hjemmet og familien

  1. Deltagerstaterne skal træffe effektive og passende foranstaltninger til at afskaffe diskrimination af personer med handicap i alle forhold vedrørende ægteskab, familieliv, forældreskab og personlige forhold på lige fod med andre med henblik på at sikre:
    a)
    anerkendelse af retten for alle personer med handicap i den giftefærdige alder til at indgå ægteskab og stifte familie på basis af de kommende ægtefællers frie og uforbeholdne samtykke,
    b)
    anerkendelse af retten for personer med handicap til frit og under ansvar at bestemme antallet af deres børn og intervallerne mellem dem og til at få adgang til alderssvarende oplysninger samt undervisning om forplantning og familieplanlægning, samt at der sørges for de nødvendige midler til, at de kan udøve disse rettigheder,
    c)
    at personer med handicap, herunder børn, bevarer deres fertilitet på lige fod med andre.
  2. Deltagerstaterne skal sikre de rettigheder og det ansvar, som hhv. tilkommer og påhviler personer med handicap, med hensyn til værgemål, formynderskab, adoption af børn og lignende retsbegreber, såfremt disse retsbegreber findes i national lovgivning, dog således at barnets tarv altid er af altafgørende betydning. Deltagerstaterne skal yde passende bistand til personer med handicap ved disses udførelse af deres pligter som opdragere af børn.
  3. Deltagerstaterne skal sikre, at børn med handicap har lige rettigheder med hensyn til familieliv. Med henblik på at virkeliggøre disse rettigheder og forebygge, at børn med handicap skjules, forlades, vanrøgtes eller isoleres, forpligter deltagerstaterne sig til at give tidlige og omfattende oplysninger, tilbud og støtte til børn med handicap og deres familie.
  4. Deltagerstaterne skal sikre, at et barn ikke adskilles fra sine forældre mod deres vilje, undtagen når kompetente myn­digheder, hvis afgørelser er undergivet ret­lig prøvelse, i overensstemmelse med gældende lov og praksis bestemmer, at en sådan adskillelse er nødvendig af hensyn til barnets tarv. Et barn må under ingen omstændigheder adskilles fra sine forældre på grund af, at enten barnet eller den ene eller begge forældre har et handicap.
  5. Deltagerstaterne skal, hvis den nær­meste familie ikke er i stand til at passe et barn med handicap, udfolde alle bestræbel­ser på at tilvejebringe alternativ pasning hos den fjernere familie eller, hvis dette ikke lykkes, i samfundet i familielignende omgivelser.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


5 + 3 =