Linda Kristiansen
ganske radikal
KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL

Overordnet set er jeg rigtig glad for dagens skatteudspil. Men et godt forslag kan godt gøres lidt bedre :-)

Jeg har indskrevet mine kommentarer til dagens udspil nedenfor – de knytter sig til dette dokument: http://radikale.dk/public/upload/Filer/Udpspil/RVSkatDerVirker.pdf

Jeg vil gerne sige en rigtig stor tak til vores MF’ere for de sidste dages store arbejde – det har atter været en fornøjelse at være radikal :-) Måske skal jeg også sende en lille tak til S, SF og C ;-)

TaxMonster

Side 2, sidste afsnit

Der står: ”Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder”.

Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale opvarmning er god.

Side 3, afsnit fem

Der står: ”Fordobling af den grønne check, en betragtelig forhøjelse af pensionstillægget og et forhøjet beskæftigelsesfradrag sikrer, at vores forslag ikke går ud over familier med små indkomster.

Egentlig burde jeg jo her komme med et bedre forslag, men jeg håber at I i stedet vil være med til at diskutere dette. Jeg synes det er forkert at sige at forslaget ikke vil gå ud over familier med små indkomster. Tager vi forslaget om roadpricing, så kan det ramme  pendlerfamilier rigtig hårdt, mens det nok ikke ligefrem vil gøre den store forskel for pensionister. Jeg kunne ønske at man måske lavede tipningen en smule anderledes, så at man skar på den foreslåede pensionstillægsforhøjelse og istedet gav lidt mere til dem som var på arbejdsmarkedet og risikere at blive hårdt ramt af roadpricing. Jeg ved godt mange ønsker at afskaffe kørselsfradraget, men jeg frygter hvad det vil gøre ved landet – jeg kender flere, der vil være nødt til at opgive hus (hvilket i sig selv er ret svært med lange liggetider) eller arbejde, hvis dette bliver en realitet. Med mindre at beskæftigelesfradraget selv følgelig er sat så meget op at det dækker det tabte.

Side 3-4, tabel

Hvad med maling, havde vi ikke engang det med også? Det kunne da også give nogle indtægter og øge motivationen til at folk brugte det miljøvenlige.

Side 4, 2. Afsnit efter tabel

Der står: ”vi foreslår en begrænset forhøjelse af virksomhedernes energiafgifter, så de bliver mere reelle og ligger tættere på husholdningernes

Forslag om at denne forhøjelse kan gøres gradvis, da mange virksomheder i forvejen har det svært- Jeg mener det er vigtigt at vi gør opmærksom på at vi ikke ønsker at gå ud og slå dem hårdt i hovedet med store/mange afgifter nu og her. Tror vi skal tænke ‘gradvis’ ind flere steder.

Side 5, 5. Afsnit

Der står: ” Det skal undersøges, hvilken lavteknologisk løsning, der kan tages i anvendelse allerede nu. Det kunne f.eks. være en aflæsning af kilomentertælleren, som man selv angiver til Skat. Kombineret med uanmeldt kontrol

Jeg er virkelig loren, hvis det bliver sådan en generel ”vi skærer alle over en kam”-løsning. Vi plejer at være et stærkt landdistriktparti, men her så risikere vi at gøre landdistrikterne endnu mere affolkede. Kunne være rart hvis man kunne tilføje ordet ”differentieret” et eller andet sted. Der er enormt forskel på afhængighed af bil i land og by og mellem by-by og land-by.

Side 6, 1. Afsnit

Der står: ” Desuden er afgiften for lav set i forhold de samlede skadesomkostninger, som Danmarks Miljøundersøgelser har anslået til 52 kr. pr. kg. Af hensyn til klima, miljø og sundhed forhøjes afgiften til 10 kr. pr. kg.”

Kunne den ikke sættes lidt højere? Synes det lyder lavt, men må indrømme at jeg ikke ved meget om dette.

Jeg mener man på et tidspunkt lagde en afgift på alkohol-sodavand (alko-pops) på en krone stykket – denne afgift skuelle gå drekte til det forebyggende arbejde målretet unge – kunne man tænke lignende ting ind i en yderligere forhøjelse af disse afgifter – altså kombinere det med oplysning?

Side 6, 3. Afsnit

Der står: ” Afgift på produkter fra landbruget”

I tabellen ovenfor hedder dette “Kødafgifter”, måske vi skal være konsekvente.

Side 6, afsnit 4

Der står: ” Der lægges en afgift på 50 øre pr. 100 g husstandsomdelte reklamer. I Sverige indførte man allerede i 1999 en reklameafgift på udvalgte reklameformer for at reducere papiraffaldet. Reklameafgiften er her på 11 pct. Af salgsprisen, dog 4 pct. for annoncer i almene aviser.

Det her er altså sort snak. Først snakker man om 50 øre pr. 100 gram. bagefter kommer man med et procent-eksempel fra Sverige – det er ikke nemt at relatere disse til hinanden.

Side 6, afsnit 5

Der står: ”Flypassagerafgift”

Er det ikke farligt i disse tider? Nu er jeg ikke klar over hvor meget af indenrigsflyvningen SAS står for, men de er jo i pæn krise – og samtidig landets største arbejdsplads, så vidt jeg husker (eller er det lufthavnen generelt – men den er ret afhængig af SAS, der har etableret knudepunkt i DK.)

Side 6, afsnit 8

Der står: ” Rumopvarmning med olie og gasfyr i private huse”

Jeg minder lige om at brændeovne og forurener ganske meget

Side 7, afsnit 2

Der står: ”Indeksering af miljøafgifter”

Godt forslag

Side 7, afsnit 3

Der står: ” Det bidrag Danmark skal yde til en retfærdig klimaaftale er blevet skønnet til 0,38 % af det samlede finansieringsbehov i 2020”

Hvad svarer det til i kroner?

Side 7, afsnit 6

Der står: ” Et af støttemidlerne er gratis lån, som tilbagebetales i takt med, at der spares penge på energiregningen.”

Lyder som en rigtig god idé. Kunne man forestile sig et lignende tiltag til private? Selvom vi har haft renoveringspuljen er der mange der ikke har haft råd til at ansøge, fordi man stadig selv skal lægge ca. halvdelen.

Side 9, afsnit 3

Der står: ”Radikale Venstre skønner virkningen til ca. 6-8.000 fuldtidspersoner”

bliver altså virkelig nysgerrig på hvordan man kommer frem til sådan noget – tror mange andre har det på samme måde, at de ikke bare vil have at vide at sådan er det bare – kan der laves en lille forklaring? Måske en henvisning til… var det ikke vismændende der kom med en udregning for nogle år siden…

Side 9, afsnit 4

Der står: ” Vi foreslår beskæftigelsesfradraget øges fra de nuværende 4,25 pct. til 6,25 pct. og at loftet forhøjes med ca. 7.000 kr. til ca. 23.900 kr”

Dette er en klar forringelse af vores tidligere forslag – og ærgerligt.

Side 9, afsnit 5

Der står: ” Herudover vil Radikale Venstre forbedre vilkårene for personer, som er på kanten af arbejdsmarkedet, med målrettede initiativer, der kan bringe dem i beskæftigelse”

Jeg ved at dette har været på tale, men det er desværre ikke kommet med – jeg vil dog gerne foreslå det tages i betragtning igen, da jeg synes det er et interessant forslag:

“Derfor foreslår vi en bonus til folk, der efter lang tid på overførselsindkomst opnår ordinær beskæftigelse i mindst 30 timer ugentligt.

Bonussen er på 3.000 kr. Den udbetales hver måned og aftrappes løbende ind til den bortfalder efter to år. En person kan kun opnå beskæftigelsesbonus én gang hvert femte år. Beskæftigelsesbonussen gives til personer, der har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 pct. af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år”

Side 10, 1. afsnit

Der står: ”*ophæve fradraget for sundhedsforsikringer”

Super – jeg har et forslag med til landsmødet om dette…

Side 10, 4. Afsnit

Der står: ” Det giver ringere livskvalitet”

Hvad der er kvalietet for nogen…

Forslagene er ok, men tror vi skal servere dem mere spiseligt, jeg er træt af moraliseren og vi vide bedst hvordan alle bør leve – tag i stedet udgangspunkt i de øgede samfundsmæssige omkostninger som argument.

Side 10, tabel 5

synes også vi skal spekulere i reduktion af moms.

Derudover forstår jeg ikke hvorfor vi ikke foreslår afgifter på:

-         Alkohol generelt

-         Alkopops

-         Cider

Side 11, tabel

Afgift på sukkerfri sodavand

Her har jeg behov for en rigtig god forklaring, for jeg kan ikke gå ud og argumentere for hvorfor vi skal have en afgiftsforhøjning på sukkerfri sodavand, når det faktisk er et sundere alternativ og sødemidlerne er frikendt for at være kræftfremkaldende…

Side 11, 3. Afsnit

Der står: ” Forebyggelseskommissionens beregninger viser, at den gennemsnitlige danskers risiko for hjertesygdom reduceres med 4,5 pct. ved indførelse af en afgift på mættet fedt.”

hvor stor skal den afgift være for at reducere med 4,5 %? Svarer det til vores forslag, så skriv det :-)

Side 12, 1. Afsnit

Der står: ” Mange vil ikke have råd til en ekstra regning”

Helt enig – men synes ikke forslaget tager hensyn til pendlere, der er afhængige af bilen. Jeg har tidligere foreslået at man omlagde kørselsfradraget så det blev bndet mere op på offentlig transport eller fælleskørsel, men det er vigtigt at de som ikke har mulighed for at benytte disse tilbud ikke skal gå fra hus og hjem eller kvitte deres job. 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


+ 2 = 8